# نوکنده

جمعه‌هاکه‌نيستی!امروزچندمين‌شنبه‌است؟که‌خاک‌عالم‌را‌کردی‌توی‌سرت؟

  صفر جمعه‌ها را استراحت کنيد بهتر است از اينکه بياييد و سرتان را درد وبلاگ بياورید! ۱   پنجره را بستم از تماشاي خيابان.صدا ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 2 بازدید

سلام‌برستاره‌هايی‌که‌ازچشمان‌توبرشب‌من‌فرومی‌ريزند

   ۱ تابه‌حال اينقدر از نزديک با چشم‌های يک دختر نزديک نشده بود.دختر با ابروانی کشيده وچشم‌هايی باز و درشت ، به ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 3 بازدید