پست های ارسال شده در تیر سال 1382

حسنک کجايی؟

"خورشيد به کوه‌های مغرب نزديک شده‌بود اما از حسنک خبری نبود.گاو گفت:ما.....عگوسفند گفت:بـ..........ـعخروس گفت:قوقولی‌قوقووووووووخر گفت:عـ............ـروجهت خالی نبودن عريضه مرغ گفت:قدقدقداااااااااااو ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 14 بازدید