تعبیر خواب در روزگار گرانی!

عقایدالمردمان:

اگر کسی در خواب ببیند که پمبه دانه می خورد گاهی لپ لپ می خورد گاهی دانه دانه؛ تعبیر آن این است که خوابش با خواب شتر همسایه قاطی شده است، با توجه به وضع گرانی سعی کند اول سیر شود سپس از خواب برخیزد!

 

ترکیب عنوانی "عقایدالمردمان" از امید مهدی‌نژاد است!

/ 2 نظر / 199 بازدید
نخودی

ما اساسن دور از شتر می خابیم تا خاب آشفته نبینیم...

كارپه

شايع شده خرس خورده استاد مرا -- شايد كه چنين ستاند او داد مرا